1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Luizenpluismoeder’-actie (hierna “de Actie”), die wordt georganiseerd door en ter promotie van:
  Healthypharm B.V.
  Nieuwe Donk 3
  4879 AC Etten-Leur
  Telefoonnummer:
  www.healthypharm.nl
  – hierna te noemen ‘Healthypharm’.
 2. De Actie wordt georganiseerd in de maanden september en oktober 2020, in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 3. Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar via de promotiepagina op www.luizenpluismoeder.nl (de ‘Actiepagina’) en worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze toegezonden aan de deelnemer.

2. Deelname

 1. Deelname geschiedt kosteloos door de gegevens zoals vermeld in artikel 5 lid 1 aan Healthypharm te verstrekken. Deze gegevens hebben betrekking op de deelnemer zelf, of op een ander. De persoon die hierbij wordt ingevuld kwalificeert zich als mogelijke winnaar (de ‘genomineerde’). De deelnemer zal per email een bevestiging ontvangen van deelname. De genomineerde zal eveneens bericht ontvangen over diens nominatie, en wel op de manier zoals omschreven in artikel 6 lid 3.
 2. Door deel te nemen aan de Actie en/of door de gewonnen prijs in ontvangst te (laten) nemen, verklaren de deelnemers kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.
 3. Als een persoon eenmaal is genomineerd, blijft deze dat tot het winnen van een prijs of het einde van de Actie. De genomineerde heeft ook het recht om zich te laten uitschrijven van de Actie, en om diens gegevens in te zien of te laten rectificeren. Indien de genomineerde zich uitschrijft, maakt deze geen kans meer op winst.
 4. Medewerkers van Healthypharm, alsmede iedereen die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie, zijn uitgesloten van deelname of nominatie.
 5. Deelname of nominatie is uitgesloten voor personen die niet in Nederland wonen of aldaar geen vaste verblijfplaats hebben. Datzelfde geldt voor personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.
 6. Healthypharm behoudt zich het recht voor om een genomineerde te diskwalificeren indien er op enige wijze in strijd wordt gehandeld met deze voorwaarden of er anderszins onrechtmatig wordt gehandeld jegens Healthypharm, bijvoorbeeld op basis van redelijke aanwijzingen van fraude of misbruik dan wel de opgave van onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens. De aanspraak van de genomineerde op de prijs vervalt in dat geval.

3. Prijzen

 1. De genomineerden maken per persoon éénmaal tijdens de Actie kans op de volgende prijs:
  Een Rituals-cadeaupakket t.w.v. € 50,-.
 2. Healthypharm heeft het recht om in afwijking van lid 1 een soortgelijke prijs uit te keren met een vergelijkbare economische waarde.
 3. De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld.
 4. Healthypharm neemt de afdracht van eventuele kansspelbelasting voor haar rekening.

4. Winnaars

 1. De prijswinnaars worden vastgesteld op basis van kansbepaling. Automatisch en op onpartijdige wijze wordt bepaald of een genomineerde een prijs wint.
 2. Per maand is één trekking, waarbij twee verschillende genomineerden zullen worden geselecteerd als winnaar. De winnende deelnemers ontvangen na hun selectie daarvan bericht, via het emailadres zoals dat door hen is opgegeven.
 3. Gewonnen prijzen kunnen tot twee weken na het versturen van het bericht in het vorige lid worden opgeëist door de betreffende winnaar. Binnen deze periode moet de deelnemer de aanvullende gegevens opgeven zoals vermeld in artikel 5 lid 2. Blijft een volledige reactie tot na die periode uit, dan vervalt de aanspraak op de prijs. Healthypharm is in dat geval gerechtigd al dan niet de prijs aan een andere genomineerde aan te bieden, en is niet gehouden een alternatieve prijs aan te bieden of restitutie in geld te verlenen.

5. Gegevens

 1. De deelnemer moet voor deelname in ieder geval de volgende informatie verstrekken aan Healthypharm:
  Persoonsnaam van de deelnemer
  Persoonsnaam van de genomineerde
  Op welke school de genomineerde actief is
  Hoe vaak er gecontroleerd wordt op luizen op deze school
  Tijd dat de genomineerde luizenmoeder is geweest
  Een tip voor andere luizenmoeders
  E-mailadres van de deelnemer
  E-mailadres van de genomineerde
 2. De winnaar moet voor ontvangst van de prijs in elk geval de volgende informatie verstrekken aan Healthypharm:
  Straatnaam + huisnummer
  Postcode
  Plaatsnaam
 3. Elke deelnemer en winnaar die deze gegevens verstrekt garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn. Als vanwege verkeerde gegevens geen gebruik kan worden gemaakt van een prijs, vervalt de aanspraak op de prijs. Healthypharm is in dat geval niet gehouden een alternatieve prijs aan te bieden of restitutie in geld te verlenen.

6. Privacy

 1. De deelnemer erkent en aanvaardt door deelname aan deze Actie dat Healthypharm toestemming wordt verleend om de persoonsgegevens die zijn verstrekt via de Actiepagina te verwerken in het kader van de Actie.
 2. De onder artikel 5 verleende gegevens worden enkel gebruikt in het kader van deze Actie . De verzamelde gegevens worden niet verkocht of aan derden verstrekt, behoudens voor zover verstrekking aan derden nodig is binnen de Actie (zoals postbedrijven). De gegevens worden zo spoedig mogelijk na het verlopen van de Actietermijn verwijderd.
 3. Elke mogelijke communicatie met de genomineerde (voor zover dat een andere persoon is dan de deelnemer zelf), vindt enkel plaats op initiatief en met akkoord van de deelnemer. Toestemming van de deelnemer om deze genomineerde een bericht te (laten) sturen heeft geen invloed op de winkans, noch wordt daarvoor enige (kans op een) beloning of ander voordeel in het vooruitzicht gesteld. Bij elke communicatie zal Healthypharm duidelijk aangeven dat de deelnemer initiatiefnemer daarvan is, en zal Healthypharm de deelnemer voorafgaand aan verzending inzage geven in het volledige bericht dat wordt verzonden.

7. Slotbepalingen

 1. Healthypharm behoudt zich het recht voor om in redelijkheid de Actie tussentijds stop te zetten, de voorwaarden van de Actie tussentijds aan te passen en/of de prijzen die kunnen worden verkregen te wijzigen.
 2. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
 3. Op deze voorwaarden is exclusief Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van bepalingen omtrent het conflictenrecht. Alle geschillen die hieruit of uit de Actie voortvloeien zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.
 4. Iedereen die een klacht heeft over deze Actie kan die klacht indienen bij Healthypharm, middels de contactgegevens zoals hierboven vermeld. Healthypharm zal zich ertoe inspannen om de ingediende klacht zo spoedig mogelijk te beantwoorden.